Teoli Internet může šířit ledacos. I vznešená poselství, i naprosté nesmysly. A pokud to nedokážete rozlišit, je pro vás náš web jistotou, kde se vám neuškodí.

Luděk Lisse – ředitel Ústavu práva


Odborný růst je zpravidla podpoÅ™en nÄ›kolika navzájem se prolínajícími faktory. PÅ™edevším je to kvalitní vzdÄ›lání, dále bohatá praxe a pak samozÅ™ejmÄ› i píle a touha nÄ›Äeho dosáhnout. Ředitelem Ústavu práva a právní vÄ›dy je ÄlovÄ›k, kterému se vyrůst po odborné stránce rozhodnÄ› podaÅ™ilo. Jméno ludek lisse je totiž spojeno nejen s touto funkcí, ale s mnoha dalšími aktivitami, souvisejícími s jeho odborností. LISSE LEGAL je renomovaná advokátní kancelář a ludek lisse je jejím zakladatelem. Jeho specializace na právo rozhodÄího řízení ho pÅ™ivedla k působení na místÄ› rozhodce RozhodÄího soudu. V Ústavu práva se vÄ›nuje rovněž pÅ™ednáškové Äinnosti a k jeho dalším výrazným aktivitám patří rozsáhlá publikaÄní Äinnost.

PÅ™ehled judikatury v rozhodÄím řízení, Euronovela zákona o rozhodÄím řízení, Komentář k zákonu o rozhodÄím řízení, desítky odborných Älánků v právních Äasopisech a na webových právních portálech. Bohatá publikaÄní Äinnost, jež je spojená se jménem ludek lisse, pÅ™edstavuje nepÅ™ehlédnutelnou Äást jeho odborných aktivit. Mezi další Äinnosti, ve kterých se stejnÄ› dobÅ™e uplatňuje, patří například pÅ™ednášková Äinnost i plnÄ›ní úkolů vyplývajících z pozic, které zastává. Jako Å™editel Ústavu práva a právní vÄ›dy, jako rozhodce RozhodÄího soudu Äi jako zakladatel renomované advokátní kanceláře LISSE LEGAL.